Školné

Školský rok 2018/19
Mesačné školné pre prípravné a základné štúdium pre žiakov a študentov do 25 rokov je 25 €, dospelí 50 €.

Školné sa uhrádza v dvoch splátkach

1. splátka september – január (do 15. októbra)
2. splátka február – jún (do 2. marca)

Školné sa uhrádza bankovým prevodom na účet školy s príslušným variabilným symbolom žiaka ktorý mu bude pridelený.
Do správy pre prijímateľa uveďte meno žiaka.

číslo účtu SK02 7500 0000 0040 2500 9675