O škole

O škole

Pre prijatie žiaka do Súkromnej základnej umeleckej školy je nutné uspieť na prijímacích pohovoroch. Žiaka vo veku od 5 rokov do 12 rokov sprevádza zákonný zástupca.

Vek 5 rokov musí dieťa dosiahnuť do 1. januára predchádzajúceho školského roku. Zákonný zástupca vopred vypíše elektronickú prihlášku na stránke školy.

Kritéria na prijatie do hudobného odboru a obsah prijímacieho pohovoru


V zmysle § 5 Vyhlášky MŠ SR o základnej umeleckej škole č. 324/2008 Z. z.

  • Rytmické cítenie – uchádzač opakuje jednoduchý rytmus, ktorý mu učiteľ vytlieska
  • Hudobné cítenie – uchádzač podľa klavíra zaspieva (zaintonuje) jednotlivé tóny
  • Hlasové dispozície – spev ľubovoľnej piesne

U starších žiakov a dospelých sa posudzujú predpoklady individuálne, podľa zvoleného nástroja.

Druhy štúdia v hudobnom odbore


Prípravné štúdium

Trvá jeden resp. 2 roky a absolvujú ho predškoláci a žiaci 1. ročníka základnej školy.

Základné – I. stupeň │ 1. – 4. ročník PRVÁ ČASŤ

Trvá 4 roky a je ukončované záverečnou skúškou s doložkou na vysvedčení „Žiak získal primárne umelecké vzdelanie„.

Základné – I. stupeň │ 1. – 4. ročník DRUHÁ ČASŤ

Nadväzuje na prvú časť prvého stupňa základného štúdia
trvá 4 roky a je ukončované záverečnou skúškou s doložkou na vysvedčení „Žiak získal nižšie sekundárne umelecké vzdelanie„.

Základné – II. STUPEŇ │ 1. – 4. ročník

Nadväzuje na druhú časť prvého stupňa základného štúdia
trvá 4 roky a je ukončované záverečnou skúškou

Štúdium pre dospelých │ 1. – 4. ročník

Štúdium je určené pre absolventov II. stupňa základného štúdia alebo uchádzačom, ktorí splnili podmienky prijímacích talentových skúšok.
Vek na prijatie: od 15 rokov.